فن آوری هایی که دنیا را به حرکت می آورد

الترومیل در سال 1984 تاسیس شده است و تا امروز در بخش الکترونیک صنعتی نقش فعالی داشته است ...

درباره الترومیلStandard product

محصولات استاندارد

ترانسفورماتورها برای ولتاژ پایین. منابعی برای طراحی استاندارد با کاربردهای صنعتی