کاربردهای حمل و نقل دریایی

تداراکات برای سازندگان اصلی کشتی و قایق در اروپا و ایالات متحده آمریکا

Naval

Naval

Naval

سازندگان کشتی و کروز در ایالات متحد امریکا و اروپا در تمامی فرایندهای سیستم توزیع خود از راه حل های تکنیکی الترومیل استفاده می نمایند
این تکنیک ها شامل مبدل های کوچک برای قایق های نجات تا مبدل های عظیم در کشتی های قدرتمند می شود