کاربردهای حمل و نقل ریلی

تامین تجهیزات مورد نیاز عمده‌ترین تولیدکنندگان قطار در دنیا

استفاده از مواد اولیه (میکا، شیشه و کاپتون عایق حرارتی) و روش های شدید تست (تست دی الکتریک در آب، آزمایش آب و هوا با تنش دی الکتریک و حرارتی) منجر به ارائه محصولاتی می شود که قالبیت استفاده در سطح بالای فن‌آوری و وضعیت‌های آب و هوایی مختلف را دارند.

Railway

Railway

Railway

الترومیل محصولاتی را برای کاربرد در زمینه حمل ونقل ریلی تولید می‌کند که نه فقط بر روی قطارها بلکه در ایستگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • Mail railway traction filter choke
  • Auxiliary onboard systems
  • Substation plants
  • Impedance bond (between rails)
  • Insulation transformers according to the IS365 standard